Artikel 1 | Identiteit van de ondernemer
Coöperatie Delta Airsoft Events U.A.
Taxandriaweg 2 | 5141PA | Waalwijk
+31 (0)6 54614901
info@deltaairsoft.nl
KvK: 85536083
BTW: NL863657448B01

Artikel 2 | Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle individuen die participeren en / of aanwezig zijn op de evenementen die door Delta Airsoft Events U.A. georganiseerd worden en door derden op de locatie van Delta Airsoft Events U.A. Deelnemers dienen vooraf aan een evenement kennis te nemen van het Algemeen Reglement, welke onder andere de veiligheid, huisregels en overige bepalingen behuisd.
2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
3) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
6) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
7) Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8) Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 | Wijzigingen
Wijzigingen zijn voorbehouden aan Delta Airsoft Events U.A., zonder notificatie. Te allen tijde zijn de Algemene Voorwaarden op te vragen en / of in te zien om wijzigingen door te nemen.

Artikel 4 | Het aanbod
1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2) Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4) Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5) Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven producten exact overeenkomen met de echte producten.
6) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
7) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 | Deelname
Deelname aan Airsoft evenementen van Delta Airsoft Events kan alleen als men aan de volgende voorwaarden kan voldoen, mits anders aangegeven:
1) Men beschikt over een NABV pas.
2) Men is aangemeld als introducee via een deelnemer met NABV pas.
3) Men heeft een vrijstelling (voor deelnemers over de Nederlandse grens) of een uitnodiging van Delta Airsoft Events.
4) Men heeft de wettelijke leeftijdsgrens bereikt van ten minste 18 jaar.
5) Men heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs, welke op de dag van deelname bij vraag overlegd kan worden.

Deelname en aanmelding bij Delta Airsoft Events kan geschieden door onder andere:
1) Reservering en betaling via website bij open evenementen.
2) Reservering en betaling op locatie bij open evenementen na uitdrukkelijke toestemming.

Reserveringen kunnen uitsluitend op de volgende manieren geschieden:
1) Via website
2) Via e-mail na uitdrukkelijke toestemming

Artikel 6 | No show policy
Delta Airsoft Events hanteert een “No Show” policy. Dit houd in dat:
1) bij het niet op komen dagen op een skirm, privé evenement of enig ander evenement, geen restitutie verleent wordt.
2) In het geval dat de deelnemer(s) op zijn / haar geboekte evenement niet kan deelnemen zullen wij aanbieden om de datum te verplaatsen om deze alsnog te kunnen spelen. Ook hier geld dat wij geen restitutie op geven.

Artikel 7 | Tarieven
Aan tarieven die gehanteerd worden door Delta Airsoft Events kunnen geen rechten worden ontleend, deze tarieven zijn variabel en niet onderhandelbaar, mits dit nadrukkelijk is overeengekomen. In geval dat er via de website gereserveerd is en betaald is via onze iDeal portal is restitutie van entreegelden niet terug te vorderen. Men kan kiezen om op een andere datum de reeds geboekte skirm in te halen. Dit zal tevens ook gelden wanneer een skirm of evenement geen doorgang vind. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om een andere datum van zijn of haar voorkeur te komen spelen.

Artikel 8 | BB’s
De typen BB’s die Delta Airsoft Events toelaat op zijn evenement zijn de biodegradable BB’s. Hier in maken wij in merk en / of kleur geen onderscheid. Op al onze evenementen zijn deze biodegradable BB’s vereist in verband met de milieu eisen die zowel de Gemeente en de NABV stellen. Hier zal regelmatig op worden gecontroleerd. In het geval dat u deze regel niet opvolgt, volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van uw toegangsgeld en krijgt u tevens een aantekening bij de NABV. Indien er financiële gevolgen uit voortvloeien, dan zal Delta Airsoft Events deze kosten op de betreffende persoon verhalen. Ons advies dan ook om bij twijfel altijd na te vragen of u uw BB’s kunt gebruiken op ons terrein.

Artikel 9 | Milieu
Omdat de evenementen van Delta Airsoft Events in een gesloten omgeving gehouden worden, dienen we er met elkaar voor te zorgen dat alles zo netjes mogelijk blijft. Het verzoek is dan ook om uw afval weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken en ook de volgende regels te respecteren:
1) Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Deze plekken zullen aangegeven zijn. Op het speelveld zelf is roken absoluut niet toegestaan. Uw peuken willen wij ook niet op de grond vinden. Gebruik hiervoor de daarvoor bestemde asbakken / peukenbakken. Open vuur is tevens ook niet toegestaan op het terrein, mits er uitdrukkelijk toestemming is verleend door Delta Airsoft Events, zelfs in dit geval zal het niet meer zijn dan een gecontroleerd (kamp)vuur. Mocht u zich hier niet aan houden, kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben zonder restitutie van deelname gelden.
2) Daar de Gemeente het scheiden van afval op een zeer positieve manier promoot, zal Delta Airsoft Events een positie gaan innemen door afval te gaan scheiden op zijn evenementen. Op het terrein zal men een aantal soorten vuilbakken vinden waar men blik, glas, plastic en GFT in kan deponeren. Delta Airsoft Events verwacht van zijn deelnemers en / of bezoekers dat aan dit initiatief meegewerkt wordt. Rondslingerend afval wordt niet gewaardeerd en kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben zonder restitutie van deelname gelden.
3) Er dient respect te zijn voor de planten en dieren die op het terrein aanwezig zijn. In dit geval wordt er op geen enkele manier bewuste schade toegebracht aan bomen en planten. Takken, stronken etc. blijven liggen op de plaats waar deze zich bevinden. Als men dieren ziet, dienen deze met rust gelaten te worden. Er wordt niet op dieren geschoten. Indien dit wel gebeurd, heeft dit onmiddellijke verwijdering van het terrein zonder restitutie van deelname gelden.

Artikel 10 | Replica’s & Joule limieten
Het richten van een Airsoft apparaat voor- tijdens en na een evenement op niet veilige doelen is verboden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:
1) Toeschouwers
2) Marshalls
3) Organisatoren
4) Dieren
5) Voertuigen welke geen deelname hebben aan het evenement

Replica’s komen met vele merken en types. Delta Airsoft stelt geen eisen aan deze merken en types. Wel stellen wij eisen aan de Joule limieten. Tijdens skirms:
1) 1,2 Joule volgens de Nederlandse regelgeving.

Bovengenoemde zijn de richtlijnen van de NABV die wij hanteren. Er is bij Delta Airsoft Events geen mogelijkheid voor snipers of DMR’s, mits hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend is. Bovengenoemde Joule limieten gelden voor BB’s met een gewicht van 0,30 gram. Bij alle Joule-metingen dienen dan ook 0,30 gram BB’s te worden gebruikt om een zo accuraat mogelijke meting te kunnen doen (Mits de organisatie anders bepaald). Bovenstaande Joule-limieten zijn tevens de absolute bovengrens. Bij constatering van een hogere Joule dan toegestaan, dient de deelnemer óf het Airsoft apparaat zo aan te passen dat de limiet niet overschreden wordt óf hij/zij mag geen gebruik maken van het Airsoft apparaat. Deze zal in bewaring worden genomen en kan na het betreffende evenement weer opgehaald worden. Voor het terugbrengen van het Joule-limiet mag de HOPUP echter niet gebruikt worden. De HOPUP dient voor het veranderen van de BB-baan en niet voor het omlaag brengen van de Joules. Hierover is geen discussie mogelijk.

Deelnemers zullen voorafgaand aan een evenement een Joule meting moeten ondergaan door middel van een door Delta Airsoft Events beschikbaar gestelde chronometer. Waarbij Delta Airsoft Events of één van zijn Marshalls zorg zal dragen voor een correcte meting. Bij enige twijfel kunnen er ook tijdens het evenement steekproeven op de Joule limiteten plaats vinden.

De maximale schietafstand bij Delta Airsoft Events ligt tussen de 3 en 5 meter. Binnen deze afstanden kunnen spelers de tegenstander buiten spel zetten door het Airsoft apparaat te richten op de tegenstander en duidelijk “PANG” te roepen of de tegenstander aan te tikken en op zachte toon “KNIFE KILL” te zeggen.

Overigens is het bij Delta Airsoft Events alleen maar toegestaan om single shot te spelen. Mits anders aangegeven of het speltype het toelaat zal voorafgaand kenbaar gemaakt worden dat er full auto gespeeld mag worden.
Airsoft apparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling. Deze voorwerpen vallen onder de Wet Wapens en Munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld door de wet in samenwerking met de NABV.

Delta Airsoft Events stelt de volgende regels met betrekking tot het vervoer van replica’s naar onze locatie:
1) Replica’s dienen in een gesloten koffer of tas vervoerd te worden; niet zichtbaar en gescheiden van BB’s en magazijnen.
2) Replica’s dienen in een niet operationele staat te arriveren op het evenement. Dit wil zeggen dat de batterij pas de replica in mag zodra men op het terrein aankomt.
3) Er wordt aangeraden om deze replica´s alleen te vervoeren tussen: – Woon- of verblijfplaats en het “speelterrein”; – Woon- of verblijfplaats en een erkend handelaar na aankoop of ter herstelling.

Tevens is het niet toegestaan om echte wapens, vuurwapens, messen, munitie en dergelijke bij u te dragen en/of te gebruiken. Deze worden niet toegelaten op het evenement. Zelf gemaakte Airsoft replica’s of Pyrotechnisch materiaal zijn eveneens niet toegestaan op het evenement. Mocht u toch deze regels overtreden, wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder restitutie van het toegangsgeld tevens zal er voor de betreffende deelnemer sancties opgelegd worden. Rookgranaten en andere voorwerpen mogen alleen gebruikt worden als het vooraf is aangekondigd door Delta Airsoft, dit wordt behandeld in de briefing van het betreffende evenement.

Delta Airsoft Events zal aan deelnemers zonder eigen materiaal Huurkits verstrekken als deze gereserveerd zijn. Deze huurkits voldoen aan de eisen die hierboven vermeld zijn. Enige schade welke moedwillig toegebracht wordt aan het huurmateriaal zal op de gebruiker verhaald worden. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, is men op de hoogte van deze regels en kan hier geen discussie over plaats vinden.

Artikel 11 | Gedragsregels
1) Vandalisme wordt in geen enkele vorm dan ook getolereerd tijdens de evenementen van Delta Airsoft Events. Gedacht kan worden aan Airsoft materiaal van deelnemers en organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.
2) Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te tonen. Dit houdt in dat fysiek en / of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.
3) Het in bezit hebben en gebruiken van verdovende middelen in de ruimste zin van het woord is voor en tijdens het gehele evenement niet toegestaan. Bij het overtreden van deze regel wordt u per direct van het evenement verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.
4) Badges, vlaggen of andere kenmerken of uitingen die verwijzen of betrekking hebben tot een bepaalde groepering (bijvoorbeeld het Nazisme) is niet toegestaan.

Artikel 12 | Safety Zone
Binnen de Safety Zone is men niet verplicht oogbescherming (EN166 eis) te dragen, hetgeen het noodzakelijk maakt de volgende regels in acht te nemen:
1) Alle Airsoft apparaten moeten op “SAFE” staan
2) Alvorens men een Safety Zone betreed zorgt men ervoor dat het magazijn uit het Airsoft apparaat gehaald wordt en er een aantal keer in een veilige (eventueel daarvoor aangewezen) richting gevuurd wordt. Hierna wordt het Airsoft op “SAFE” gezet. Na deze stappen te hebben doorlopen, mag men pas de Safety Zone betreden.
3) Blijft in de Safety Zone te allen tijde met de vinger van de trekker en houd de Airsoft apparaten in een veilige richting.
4) In de Safety zone dienen magazijnen uit alle Airsoft apparaten te zijn verwijderd. Uitzondering hierop zijn de zogenaamde box magazijnen. In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld of het Airsoft apparaat dient te worden voorzien van een mondingstop in een opvallende kleur (bijv. rood).

Artikel 13 | Speelveld
1) In het speelveld is men te allen tijde verplicht om oogbescherming te dragen die minimaal voldoet aan de EN166 eis. Onder gezichtsbescherming met gaas dient altijd oogbescherming (EN166) gedragen te worden, omdat versplintering van BB’s bij gaasbescherming mogelijk is.
2) Oogbescherming blijft in het speelveld ALTIJD op
3) Indien oogbescherming beslaat begeeft men zich naar de Safety zone om dit te verhelpen
4) Bij verlies van de oogbescherming dient men duidelijk “BLIND MAN” te roepen, waarop het spel onmiddellijk door de Marshalls of de organisatie van Delta Airsoft Events stilgelegd zal worden. De speler die zijn gezichtsbescherming verloren heeft, dient zich onmiddellijk naar de Safety zone te begeven.
5) Indien er tijdens het spelen zich een ongeval voordoet en / of gevaarlijke situatie ontstaat dient men luid en duidelijk 3 maal opeenvolgend “DANGER” te roepen, waarop het spel onmiddellijk door de Marshalls of de organisatie van Delta Airsoft Events wordt stil gelegd.
6) Toeschouwers en / of niet deelnemende bezoekers worden alleen onder begeleiding van Delta Airsoft Events of een daartoe aangewezen Marshall tot het speelgebied toegelaten. Zij dienen zicht te onderscheiden van andere deelnemers door herkenbare reflecterende/fluorescerende vesten te dragen.
7) Indien men tijdens het spel toeschouwer en / of niet deelnemende bezoekers waarneemt op het speelveld welke niet gehuld zijn in een herkenbaar reflecterende/fluorescerende vest, dient men luid en duidelijk “VISITOR” te roepen, waarop het spel onmiddellijk gestaakt dient te worden tot de betreffende bezoeker van het speelveld weg is.

Artikel 14 | Hit regels
1) Alle lichaamsdelen gelden als een hit
2) Het heeft te allen tijde de absolute voorkeur een hit te vermijden op nek en hoofd
3) In geval van een hit op het lichaam roept men luid en duidelijk “HIT”. Vervolgens staat men op en trekt zijn reflecterende/fluorescerende om aan te geven dat hij / zij “HIT” is en verlaat het speelveld naar de Safety zone of Respawn zone.
4) Een hit op het Airsoft apparaat geldt als hit op het apparaat. Indien de geraakte speler meerdere apparaten bij zich draagt mag deze verder spelen met een tweede apparaat. De speler dient echter wel aan te geven dat er een hit is geweest door te roepen “HIT OP APPARAAT”
5) “Dead man don’t talk”, Dus loop na een hit op het lichaam zonder te spreken terug naar de Safety zone of Respawn zone.
6) Geraakt worden door een terugkaatsende BB geldt bij Delta Airsoft Events NIET als een hit.

Artikel 15 | Evacuatie, Calamiteiten en EHBO
Delta Airsoft Events houd er rekening mee dat een ongeval altijd kan gebeuren. Er is te allen tijde een EHBO’er aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval. Als er een ongeval plaatsvindt, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Organisatie, Marshall of aan de betreffende EHBO’er, zodat er direct actie ondernomen wordt. Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt. De spelers dienen zich te verzamelen bij de Safety zone, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. Het is van belang dat de instructies van de EHBO’er direct opgevolgd worden. Het spel wordt pas vervolgd nadat Delta Airsoft Events daartoe opdracht heeft gegeven.

In geval van brand of overige calamiteiten waarbij de situatie zich voordoet dat het speelveld of pand direct verlaten dient te worden, wijst Delta Airsoft Events naar het evacuatieplan wat opgesteld is, voorhanden is indien gewenst en ook tijdens de briefing medegedeeld zal worden. Het pand waar de evenementen van Delta Airsoft Events plaatsvinden heeft aan elke zijde één of meerdere uitgangen die van binnen direct te openen zijn. Als u zich op de bovenste etage bevind, begeeft u zich naar de dichtstbijzijnde trap, waarvan er 2 aanwezig zijn, en gaat naar beneden. Deze trappen komen direct bij een uitgang terecht zodat u snel buiten zal zijn indien noodzakelijk. Delta Airsoft Events verwijst verder naar het evacuatieplan voor plattegronden, ontmoetingsplaatsen en overige zaken aangaande deze zaak.

Artikel 16 | Marshalls
Een Marshall is een door Delta Airsoft Events aangewezen persoon die nauw betrokken is bij de organisatie en begeleiding van een georganiseerd evenement. De Marshall zal een breed scala aan taken vervullen voor Delta Airsoft Events en zo ook een aanspreekpunt zijn voor deelnemers bij problemen als deze zich voordoen. De Marshall zal onder andere de volgende taken op zich nemen:
1) Joule Controles; Zowel voor als tijdens het evenement kan de Marshall een Joule meting doen
2) Supervisie tijdens het spel verzorgen (in-game Marshall) waarbij gezorgd wordt voor het in juiste banen leiden van het spel. Waar gecontroleerd wordt op het nemen van Hit’s en het aanspreken van cheaters.
3) Deelnemers voorzien van correcte informatie aangaande wetgeving, regels of speluitleg geven daar waar nodig is.
4) Het controleren van deelnemers op het bezitten van benodigde documenten bij binnenkomst van het evenement.
5) Tijdens pauzes assistentie verlenen van eventueel verstrekking van verteer of Airsoft benodigdheden.

Marshalls zullen ook alle geluidssignalen geven voor begin, einde of stilleggen van het spel. Deze signalen worden gegeven met een fluit en zijn:
1) 1x Start spel
2) 3x Einde van het spel
3) 5x Stilleggen van het spel

Een Marshall zal altijd goed herkenbaar zijn op een evenement of Delta Airsoft Events zal de Marshall tijdens de briefing voorstellen aan de deelnemers, zodat zij op de hoogte zijn en een aanspreekpunt hebben.

Artikel 17 | Handel
Het is enkel toegestaan aan Delta Airsoft Events om handel te drijven tijdens de evenementen van Delta Airsoft Events en evenementen georganiseerd door derden op de locatie van Delta Airsoft Events. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van Airsoft materiaal, enz. Bij het overtreden van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het toegangsgelden.

Artikel 18 | Aansprakelijkheid
Delta Airsoft Events kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel op enigerwijs verkregen, vermissing / diefstal, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers die op het evenement worden gebruikt. Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 19 | Klachtenregeling
1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4) Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten of diensten vergoeden.

Artikel 19 | Overige bepalingen
Daar waar niet in voorzien is zal de organisatie van Delta Airsoft Events een besluit nemen, desnoods in samenspraak met de NABV om toekomstige niet gewenste zaken te voorkomen of oplossingen te geven op onvoorziene zaken. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.